Tibbiy profilaktika fakulteti Ixtisoslik bo'yicha test savollari

1. Радиоактив парчаланиш бу:
a) ядро кисмининг ўз-ўзидан ажралиб чиқиши
b) иссиқлик ҳаракати натижасида ядронинг бир-бири билан туқнашидан қисмларини ажралиб чиқиши
c) гелий ядросининг ажралиши
d) ядронинг гамма-нурланиши
e) ядронинг қузғалган ҳолатидан асосий ҳолатга утиши

2. Радиоактив парчаланиш турлари бўлинади
a) ядронинг фақат альфа ва бета-парчаланиши
b) альфа парчаланиш, бета парчаланиш, ядронинг гамма нурланиш, протон ва нейтрон активлик
c) ядро альфа ва бета парчаланиши, сонтан булиниш, электрон бириктириш, конверсион электролар ажралиши
d) ядронинг альфа, бета ва гамма парчаланиш
e) альфа парчаланиш, бета парчаланиш, сонтан булиниши, протон ва нейтрон активлик

3. Альфа парчаланиш бу
a) ядро электронларининг ажралиб чиқиши
b) 23Не ядросининг ажралию чиқиши
c) ядросининг дейтрон ажралиб чиқиши
d) ядросининг электрон ва позитрон ажралиб чиқиши
e) 24Не ядросининг ажралиб чиқиши

4. Бета парчаланиш бу
a) ядро электроннинг учиб чиқиши
b) ядро позитрон ва электроннинг учиб чиқиши
c) 24Не ядросининг учиб чиқиши
d) ядро фотоннинг учиб чиқиши
e) ядро нейтроннинг учиб чиқиши

5. Гамма нурланиш бу:
a) ядро фотонларининг учиб чиқиши
b) ядро нейтриносининг учиб чиқиши
c) ядро нейтронларининг учиб чиқиши
6. Берганье ва Трибандо принципига асосан купроқ радиосезувчан туқималар қандай хусусиятга эга булади
a) фаол бўлинадиган
b) юқори ихтисослашган
c) метаболик фаол
7. Ўткир нур касаллиги келтириб чиқарадиган доза (Гр)
a) 0,2
b) 0,5
c) 1
d) 1,5
e) 2

8. Гонадалар учун туқима улчанадиган коэффициенти (взвешивающий коэффициент) (Wт)
a) 0,01
b) 0,3
c) 0,25
d) туғри жавоб йўқ
e) 0,2

9. Баъзи бир кимевий элемент ядроларининг ихтиерий равишда парчаланиши окибатида атроф мухитдга турли ионлович нурларни таркатишига айтилади
a) радиоактивлик
b) альфа-парчаланиш
c) бета-парчаланиш
d) ионловчи нурланиш манбалари
e) активлик

10. Радиоактив моддалар активлиги деганда нимани тушунамиз
a) радиоактив моддалар ядроларининг уз-узидан парчаланиш микдори ва шу парчаланишга кетадиган вакт оралигидаги муносабат
b) алохида радионуклидларининг у еки бу биологик эффект чакирадиган хусусияти
c) моддаларнинг узаро таъсири остидаги химиявий активлик даражаси
d) биологик активлик даражаси
e) парчаланиши натижасида 1 рентген ажралиб чикадиган модда атомининг аник микдори

1. Безгакнинг кайси шакли огир асоратлар беради?
a) 3 кунлик
b) 4 кунлик
c) Тропик
d) овале-безгак
e) хаммаси тўгри

2. Суткалик ўртача харорат канча бўлганда чивин организмида P. vivax ривожланади?
a) 140 C
b) 150 C
c) 160 C
d) 170 C
e) 180 С

3. Безгакни олдини олиш чора-тадбирлари:
a) тана харорати кўтарилган беморлардан кон олиш
b) паразит ташувчи ва беморларни аниклаб даволаш
c) индивидуал ва гурух химоя воситаларини кўллаш
d) хаммаси тўгри
e) хаммаси нотугри

4. Безгакка лаборатор ташхис кўйиш учун текширилади
a) калин томчи
b) копрокультура ва уринокультура
c) гемокультура
d) юпка суртма
e) конда канд

5. Безгак профилактикаси учун ахолига маслахатингиз.
a) гамбузиялаш
b) деразаларга тўр тортиш
c) чивин тутгич ишлатиш
d) сув хавзаларини тозалаш
e) хаммаси тўгри

6. Шизонт безгак сабаблари.
a) Инъекция
b) кон куйиш
c) Anopheles чакиши
d) травма
e) хаммаси тўгри

7. Калин томчи нимани аниклашда керак?
a) безгак кўзгатувчисини
b) кўзгатувчи турини дифференциал диагностикаси
c) кўзгатувчи сонини аниклаш
d) безгак кўзгатувчиси ривожланиш даврини
e) спорозоитларни аниклаш

8. Инфекция таркалиш мавсумида асосий манба:
a) бемор
b) паразит ташувчи
c) бемор ва паразит ташувчи
d) хаммаси тугри
e) хаммаси нотури

9. трансмиссив касалликлар ташувчи сўлак безларида йигилгандан сўнг ўтказилади?
a) тошмали тиф
b) улат
c) безгак
d) ку-лихорадка
e) канали энцефалит

10. Безгак триадаси симптомлари:
a) Анемия
b) жигар ва талок катталашуви
c) жигар етишмовчилиги
d) пароксизм
e) ўпка шишиши

1. Алохида нозологик шакллар ва хавф-хатар омиллари хақидаги гипотезанинг шаклланишида эпидемик жараённи намоён бўлишини бахолаш қайси усулни қўллаш ёрдамида ўтказилишини аниқланг:
a) аналитик усул
b) эпидемиологик назорат ва кузатув
c) дискрептив усул+
d) моделлаш усули
e) экспериментал усул

2. Беморда боғлов муолажаси ўтказилгандан сўнг, тиббий хамшира ишлатилган тиббий анжомларни таркибида 0,5% фаол хлор тутувчи зарарсизлантирувчи эритмада 10 дақиқа бўктириб, сўнг оқар сувда чайди. Тиббиёт хамшираси кўрсатилган эритмани қайси дезинфектантлардан тайёрлаган бўлиши мумкин:
a) хлорли охак+
b) жавелион
c) хлорамин+
d) гипохлорит кальций+
e) гипохлорит натрий

3. Н. туманида 1 ёшли болалар орасида бир неча ой мобайнида сальмонеллёз билан касалланиш юқори кўрсаткичларни ташкил этди. Сальмонеллёз касаллиги ўчоғида ўтказилган эпидемиологик текширув натижасига кўра эпидемиолог касалликни сутли ошхонада тайёрланган ностандарт сут махсулотларини истеъмол қилиш билан боғлади. Статистик текширув ўтказиш давомида (+0,85) боғлиқлик борлиги аниқланди. У нимани қўллади:
a) ассоциация коэфициенти
b) корреляция коэфициенти +
c) дисперсия коэфициенти
d) стандартизация коэфициенти
e) таққослаш кўрсаткичи

4. Маълумки, эмлаш тадбирларини сифатли ўтказилиши учун даволаш тармоғи жавобгар хисобланади. Юқорида кўрстилганлардан келиб чиққан холда поликлиника иммунолог шифокорининг мажбуриятларини кўрсатинг:
a) эмланган болалар устидан тиббий назорат ўтказади
b) эмлаш препаратларининг совуқлик занжирига амал қилинишини назорат қилиш
c) эмлаш тадбирларининг сифатини, тўлиқ қамраб олиниши ва ўз вақтида ўтказилишини назорат қилади+
d) вакцина ножўя таъсир қилган болаларни шифохонага ётқизишга юбориш
e) асосланмаган тиббий чекловлар учун маъсул жавобгар шахс хисобланади+

5. ДПМнинг жаррохлик бўлимидан Марказий стерилизация бўлимига биксда жаррохлик оқлиқлари, боғлов ва тикув материалари олиб келинди. Кўрсатилган материаллар қайси харорат режимида стерилизациядан ўтказилиши лозим?
a) 120º С хароратда, парли усул орқали+
b) 126º С хароратда, парли усул орқали
c) 132º С хароратда, парли усул орқали+
d) 160º С хароратда, хаво усул орқали
e) 180º С хароратда, хаво усул орқали

6. Tекширув ўтказиш давомида қўзғатувчини ташқи мухитга чиқарадиган шахслар аниқланди. Кўрсатилган шахслардан қайси бири транзитор ташувчи бўлиб хисобланади?
a) текширув давомида 1 маротаба
b) текширув давомида 3 маротабагача
c) ушбу инфекцияга иммунитети бор ва 1-2 маротаба+
d) текширув давомида кўп маротаба
e) қўзғатувчини доимий ташқи мухитга чиқариб турувчи

7. Госпитал штаммларнинг асосий хусусиятлари:
a) юкори инвазивлик+
b) юкори вирулентлик+
c) дезинфектантларга чидамлилик ва антибиотикларга полирезистентлилик+
d) куритишга чидамсиз
e) паст хароратга сезувчанлик

8. Паразитлар генетик детерминирланган патогенлик бўйича қуйидагиларга бўлинади:
a) патоген+
b) шартли-патоген+
c) нопатоген+
d) факультатив
e) облигат

9. Дезинфекциянинг физик усулини кўрсатинг:
a) сутни қайнатиш+
b) шамоллатиш
c) чиқинди сувларни биологик тозалаш
d) ультратовуш ишлатиш+
e) буғ билан дезинфекция қилиш+

10. Антитаначалар иммун тизимининг қайси хужайралари ёрдамида ишлаб чиқилади:
a) Т-хелперлар
b) В- хужайралар
c) эпителиал хужайралар
d) плазматик хужайралар+
e) талок хужайралари